Tin tức & sự kiện

23/12/2022

PND: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/07/2022

PND: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/07/2022

PND: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

06/07/2022

PND: Ông Nguyễn Mẫu Dũng được bầu đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT từ 05/07/2022

22/06/2022

PND: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

16/06/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PND của CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
          - Thời gian thực hiện: 05/07/2022
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

01/06/2022

PND: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/05/2022

PND: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05/05/2022

PND: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

PND: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PND của CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến kế hoạch chia lợi nhuận 2022;
          - Nội dung họp: + Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 và tờ trình thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Tờ trình thông qua phương án chi thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022.

22/03/2022

PND: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/03/2022

PND: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

02/03/2022

PND: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

14/02/2022

PND: Báo cáo thường niên 2021

14/02/2022

PND: Báo cáo tài chính năm 2021

27/08/2021

PND: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

27/08/2021

PND: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

22/06/2021

DST thoái vốn tại Công ty con để mua cổ phiếu POB và PND

HĐQT của CTCP Đầu tư Sao Thăng Long (HNX: DST) vừa thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Hưng Thịnh An, công ty con do DST sở hữu 99.9% vốn.

09/06/2021

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PND của CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2021
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định