Tin tức & sự kiện

31/07/2023

PND: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/06/2023

PND: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

29/04/2023

PND: Thay đổi nhân sự

29/04/2023

PND: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/04/2023

PND: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2023

PND: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/03/2023

PND: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

15/02/2023

PND: Báo cáo thường niên 2022

10/02/2023

PND: Báo cáo tài chính năm 2022

30/01/2023

PND: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

23/12/2022

PND: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

20/07/2022

PND: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/07/2022

PND: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

06/07/2022

PND: Ông Nguyễn Mẫu Dũng được bầu đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT từ 05/07/2022

22/06/2022

PND: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

01/06/2022

PND: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

01/06/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PND của CTCP Xăng dầu Dầu khí Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
          - Thời gian thực hiện: 05/07/2022
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty, số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

24/05/2022

PND: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05/05/2022

PND: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

PND: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông