Tin tức & sự kiện

18/01/2023

PNG: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện giao dịch tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

13/01/2023

PNG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi thưởng cho cán bộ nhân viên và Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Thư ký Hội đồng quản trị

05/01/2023

PNG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/01/2023

PNG: Thay đổi người công bố thông tin

27/12/2022

PNG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi tiền lương tháng 13 năm 2022

23/12/2022

PNG: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật từ Ông Trần Xuân Ánh sang Ông Nguyễn Thế Hiếu

09/12/2022

PNG: Nghị quyết Hội đồng quản trị họp ngày 30/11/2022

08/12/2022

PNG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

02/12/2022

PNG: Thay đổi nhân sự

02/12/2022

PNG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

24/11/2022

PNG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/11/2022

PNG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

05/10/2022

PNG: Nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Hữu Toàn

30/09/2022

PNG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/09/2022

PNG: Nghị quyết HĐQT

30/07/2022

PNG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/06/2022

PNG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư New Asia

25/05/2022

PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

25/04/2022

PNG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/04/2022

PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 500,000 CP