Tin tức & sự kiện

30/07/2022

PNG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/06/2022

PNG: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư New Asia

25/05/2022

PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

25/04/2022

PNG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 500,000 CP

18/04/2022

PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

12/04/2022

PNG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/04/2022

PNG: Báo cáo thường niên 2021

02/04/2022

PNG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2022

PNG: Báo cáo tài chính năm 2021

24/03/2022

PNG: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

22/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PNG của Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1-1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà hàng Hoa Viên Tri kỷ - Số 123 Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 và một số nội dung khác liên quan.

11/03/2022

PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 500,000 CP

11/03/2022

PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

10/03/2022

PNG: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/03/2022

PNG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

10/02/2022

PNG: Công ty TNHH Đầu Tư và Thương Mại Thiên Hải - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 1,736,900 CP

08/02/2022

PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 500,000 CP

08/02/2022

PNG: Công ty cổ phần đầu tư VINA - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 0 CP

18/01/2022

PNG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021