Tin tức & sự kiện

13/01/2023

POT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

10/01/2023

POT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/01/2023

POT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/11/2022

POT: Đính chính Báo cáo tài chính quý 3/ 2022

03/11/2022

POT: Đính chính Báo cáo tài chính quý 3/ 2022 của công ty mẹ

28/10/2022

POT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

28/10/2022

POT: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

23/09/2022

POT: Giải trình việc báo cáo tài chính bán niên 2022 đã được soát xét chậm công bố giải trình chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm trước

23/09/2022

POT: Giải trình việc BCTC bán niên 2022 đã được soát xét chậm CBTT giải trình chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm trước

15/09/2022

POT: Giải trình chênh lệch LNST 10% so với năm 2021 của BCTC bán niên năm 2022

15/09/2022

POT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 10% so với năm 2021 của báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

POT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

10/08/2022

POT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

09/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 526 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu POT của CTCP Thiết bị Bưu điện như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5,26%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 526 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Thiết bị Bưu điện – địa chỉ: số 12, đường 15 – Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh – phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

02/08/2022

POT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/08/2022

POT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

POT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/07/2022

POT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

POT: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

01/06/2022

POT: Hợp đồng kiểm toán vs soát xét báo cáo tài chính năm 2022