Tin tức & sự kiện

30/12/2022

PPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/12/2022

PPH: Ngô Ngọc Thanh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 34,645 CP

25/11/2022

PPH: Ngô Ngọc Thanh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

21/11/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPH của Tổng công ty cổ phần Phong Phú như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 30/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2022

16/11/2022

PPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/11/2022

PPH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để tạm ứng cổ tức năm 2022

28/10/2022

PPH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

28/10/2022

PPH: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

25/10/2022

PPH: Ngô Ngọc Thanh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 34,645 CP

20/10/2022

PPH: Ngô Ngọc Thanh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

07/10/2022

PPH: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Phạm Phú Chung và Ông Lý Anh Tài

16/09/2022

PPH: Ngô Anh Tuấn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 194,360 CP

16/09/2022

PPH: Ngô Ngọc Thanh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 34,645 CP

29/08/2022

PPH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

PPH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

29/08/2022

PPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

16/08/2022

PPH: Ngô Anh Tuấn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 194,360 CP

12/08/2022

PPH: Ngô Anh Tuấn - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 155,200 CP

28/07/2022

PPH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/07/2022

PPH: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)