Tin tức & sự kiện

19/01/2023

PPY: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

Giao dịch bổ sung - 692,048 CP

12/01/2023

PPY: Ngày 19/01/2023, ngày giao dịch đầu tiên 692,048 cổ phiếu niêm yết bổ sung

04/01/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 692,048 CP

02/01/2023

PPY: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 692,048 cổ phiếu

26/10/2022

PPY: Báo cáo tài chính quý 3/2022

26/10/2022

PPY: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh

20/10/2022

PPY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/10/2022

PPY: Văn bản của UBCKNN v/v báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của PPY

10/10/2022

PPY: Tóm tắt sổ cổ đông của Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên sau phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 23/9/2022 để phân bổ CP phát hành để trả cổ tức)

03/10/2022

PPY: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

03/10/2022

PPY: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

22/09/2022

PPY: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hoài Thân làm Thư ký HĐQT Công ty

22/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PPY của CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:8 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 8%, cổ đông A được nhận 107x8%=8,56. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 8 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,56 cổ phiếu được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại văn phòng Công ty: số 157-159 Hùng Vương, phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân khi làm thủ tục.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

21/09/2022

PPY: Về việc ủy quyền thực hiện công bố thông tin

16/09/2022

PPY: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

09/09/2022

PPY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/09/2022

PPY: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2022

PPY: Công bố thông tin quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

17/08/2022

PPY: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021