Tin tức & sự kiện

08/08/2022

PSP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

PSP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

07/06/2022

PSP: Nghị Quyết của ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự HĐQT và BKS

07/06/2022

PSP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/05/2022

PSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sửa đổi)

14/05/2022

PSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/04/2022

PSP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSP của CTCP Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ – Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2021, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2022 của Ban kiểm soát;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch thu chi tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về nhân sự Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Tờ trình và chi trả thù lao và chi phí hoạt động thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2022;
+ Và một số nội dung khác.

31/03/2022

PSP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

25/03/2022

PSP: Quyết định Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

25/03/2022

PSP: Báo cáo thường niên 2021

24/03/2022

PSP: Báo cáo tài chính năm 2021

24/03/2022

PSP:

29/01/2022

PSP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

PSP: Báo cáo tài chính quý 4/2021

08/01/2022

PSP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

21/10/2021

PSP: Báo cáo tài chính quý 3/2021

11/10/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSP của CTCP Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/11/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/11/2021 và xuất trình chứng minh thư nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/10/2021

PSP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/09/2021

PSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị