DNSE Detail Stock PSP

UPCOM: CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ

Hoạt động hỗ trợ vận tải đường thủy

logo

PSP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

396 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

11.54 tỷ

Doanh thu

244 tỷ

1.21%

288.46

0

0.75

-24.64%

2.52%

2.01%

26.05%

15.52%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

51%

CTCP Container Việt Nam

22.05%

CTCP Việt Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc

5.41%

Khác

21.54%

Tin tức & Sự kiện