Tin tức & sự kiện

25/08/2022

PTE: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

19/08/2022

PTE nói gì về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán?

Theo BCTC hợp nhất soát xét nửa đầu năm 2022, CTCP Xi măng Phú Thọ (UPCoM: PTE) ghi nhận lỗ ròng hơn 23 tỷ đồng, gấp 3.6 lần số lỗ cùng kỳ. Đáng chú ý, kiểm toán còn đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc không thu thập được đầy đủ thư xác nhận các khoản nợ phải thu, phải trả của Công ty.

18/08/2022

PTE: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

16/08/2022

PTE: Thông báo thay đổi nhân sự Công ty

15/08/2022

PTE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

06/07/2022

PTE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2022

PTE: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

28/06/2022

PTE: Thay đổi nhân sự

21/06/2022

PTE: Thông báo về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại nhân sự HĐQT và BKS

20/06/2022

PTE: Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

20/06/2022

PTE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/06/2022

PTE: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

24/05/2022

PTE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/05/2022

PTE: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)

22/04/2022

PTE: Báo cáo tài chính quý 1/2022

13/04/2022

PTE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTE của Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Xi măng Phú Thọ, khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021
+ Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua tờ trình về chi phí, mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

01/04/2022

PTE: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2021 và biến động lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước

31/03/2022

PTE: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

PTE: Báo cáo tài chính năm 2021