Tin tức & sự kiện

12/08/2022

PTS: Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính bán niên đã soát xét 2022

12/08/2022

PTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

12/08/2022

PTS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

PTS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

27/07/2022

PTS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

PTS: CBTT về ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

16/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng, số 61 (16 cũ) đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần bắt đầu từ ngày 28/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

07/06/2022

PTS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/05/2022

PTS: Nghị quyết về việc trả cổ tức bằng tiền năm 2021

31/05/2022

PTS: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

06/05/2022

PTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/05/2022

PTS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/05/2022

PTS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

PTS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

PTS: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

07/04/2022

PTS: Báo cáo thường niên 2021

06/04/2022

Thị phần môi giới cổ phiếu HOSE quý 1/2022: TCBS vượt HSC góp mặt trong top 4 

Chiều ngày 06/04, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã công bố top 10 thị phần giá trị giao dịch môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo quý 1/2022.

05/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTS của CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, số 61 đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo quyết toán tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

30/03/2022

PTS: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022