DNSE Detail Stock PTS

HNX: CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng

Vận tải hàng hóa đường thủy

logo

PTS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

51.78 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-0.53 tỷ

Doanh thu

387 tỷ

2.46%

-95.82

0

0.43

9.58%

-0.53%

-0.21%

9.83%

93.98%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Vận tải Thủy Petrolimex

51%

Khác

49.00%

Tin tức & Sự kiện