Tin tức & sự kiện

29/12/2022

PTX: Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đã của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh

23/12/2022

PTX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/12/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTX của CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/01/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Trung tâm ĐTSHLX PTS, số 81 đường Nghệ An – Xiêng Khoảng – thành phố Vinh – Nghệ An
          - Nội dung họp: + Thông qua Tờ trình về việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (mã chứng khoán: PTX) tại sàn giao dịch UPCOM để thực hiện chuyển sàn niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
+ Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

09/12/2022

PTX: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

01/12/2022

PTX: NQ về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

04/11/2022

PTX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

PTX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

PTX: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

PTX: Hợp đồng kiểm toán Soát xét BCTC cho kỳ kế toán từ 01/01 đến 30/6/2022 và kiểm toán BCTC cho năm TC kết thúc 31/12/2021

15/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTX của CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 30/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

07/06/2022

PTX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/05/2022

PTX: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức năm 2021

20/04/2022

PTX: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

PTX: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

PTX: Báo cáo thường niên 2021

15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PTX của CTCP Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 18/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe PTS, số 81 đường Nghệ An – Xiêng Khoảng, xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo của Ban điều hành năm 2021;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2022;
+ Báo cáo chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021;
+ Phương án chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

10/03/2022

PTX: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

PTX: Báo cáo tài chính năm 2021

07/02/2022

PTX: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

18/11/2021

PTX: Trần Anh Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 19,774 CP