Tin tức & sự kiện

24/08/2022

PV2: Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị duy trì cảnh báo

16/08/2022

PV2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/07/2022

PV2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

PV2: Báo cáo tài chính quý 2/2022

05/07/2022

PV2: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT

05/07/2022

PV2: Ký hợp đồng kiểm toán

29/06/2022

PV2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/06/2022

PV2: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn 6 tháng đầu năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

06/06/2022

PV2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/05/2022

PV2: Giải trình nguyên nhân chứng khoán PV2 bị duy trì cảnh báo

26/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PV2 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 25/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông

19/05/2022

PV2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

PV2 duy trì diện cảnh báo

Ngày 12/05, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định duy trì diện bị cảnh báo đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư PV2 (HNX: PV2).

12/05/2022

PV2: Duy trì diện bị cảnh báo

10/05/2022

PV2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

04/05/2022

PV2: Gian hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

25/04/2022

PV2: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

PV2: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

PV2: Báo cáo tài chính năm 2021