DNSE Detail Stock PV2

HNX: CTCP Đầu tư PV2

Bất động sản dân cư

logo

PV2

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

99.55 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6.36 tỷ

Doanh thu

0 tỷ

0%

172.57

0

0.98

0%

2.61%

1.59%

0%

0%

0%

0%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Chu Minh Châu

24.8%

Nguyễn Phúc Anh

20.28%

Nguyễn Anh Tuấn

5.72%

Tôn Thiện Việt

4.96%

Khác

44.24%

Tin tức & Sự kiện