Tin tức & sự kiện

30/11/2022

PVO: Thay đổi nhân sự

03/08/2022

PVO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

17/03/2022

PVO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/03/2022

PVO: Thay đổi nhân sự

10/03/2022

PVO: Báo cáo thường niên 2021

01/03/2022

PVO: Báo cáo tài chính năm 2021

21/02/2022

PVO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVO của CTCP Dầu nhờn PV Oil như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 10/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường lầu I, Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL, số 201 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, phương hướng năm 2022;
+ Tờ trình thông qua BCTC năm 2021 đã được kiểm toán;
          - Nội dung họp: + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2021; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2022;
+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2022;
+ Bầu bổ sung Thành viên HĐQT;
+ Các vấn đề khác (nếu có).

24/01/2022

PVO: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

PVO: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/01/2022

PVO: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/09/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVO của CTCP Dầu nhờn PV Oil như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/09/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/10/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại:
· Phòng Tài chính – Kế toán CTCP Dầu Nhờn PV OIL tại địa chỉ: Số 201, Đường Điện Biên Phủ, P15, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
· Phòng Tài chính - Kế toán chi nhánh CTCP Dầu Nhờn PV OIL Miền Bắc tại địa chỉ: Số 34 Trần Kim Xuyến, Khu đô thị Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.
Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

23/09/2021

PVO: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/07/2021

PVO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

08/07/2021

PVO: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/06/2021

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVO của CTCP Dầu nhờn PV Oil như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty.
          - Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 6/2021 và tháng 7/2021
          - Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL, địa chỉ: số 201 đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

01/06/2021

PVO: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

26/05/2021

PVO: Nghị quyết về việc thông qua thời gian xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

26/05/2021

PVO: NQ v/v thông qua thời gian xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về miễn nhiệm thành viên HĐQT

22/05/2021

PVO: Thay đổi nhân sự