Tin tức & sự kiện

26/09/2022

PVP: Thông báo về thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

20/09/2022

PVP: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Bá Nghị

19/09/2022

PVP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

19/09/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVP của CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 10/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: sẽ được thông báo trong Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
          - Nội dung họp: + Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tàu VLGC của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
+ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 28/11/2022.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền/đề nghị chuyển khoản tại văn phòng của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 28/11/2022. Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu và sổ cổ đông/Giấy chứng nhận cổ phần.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVP của CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
          - Thời gian họp: dự kiến trong tháng 10/2022.
          - Địa điểm tổ chức họp: sẽ được thông báo trong Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.
          - Nội dung họp: + Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư tàu VLGC của Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
+ Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 28/11/2022.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền/đề nghị chuyển khoản tại văn phòng của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương tại địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đakao, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 28/11/2022. Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu và sổ cổ đông/Giấy chứng nhận cổ phần.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Trường hợp ủy quyền cho người khác nhận thay phải có Giấy ủy quyền hợp lệ (có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

08/09/2022

PVP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

29/08/2022

PVP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chia cổ tức năm 2021 bằng tiền và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

23/08/2022

PVP: Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

19/08/2022

PVP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/06/2022

PVP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/06/2022

PVP: Công bố thông tin nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Mạnh Hùng

18/06/2022

PVP: Thay đổi nhân sự

08/06/2022

PVP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/06/2022

PVP: Thay đổi nhân sự

11/05/2022

PVP: Công bố thông tin về việc nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Đoàn Đình Hiếu

07/05/2022

PVP: Báo cáo thường niên 2021

21/04/2022

PVP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/04/2022

PVP: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Lê Hoàng Phương

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVP của CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong Thư mời
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong Thư mời
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT;
+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022 của Giám đốc;
+ Phê duyệt kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021;
+ Phê duyệt kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của BKS;
+ Phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
          - Nội dung họp: + Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Báo cáo thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022;
+ Các nội dung khác.

17/03/2022

PVP: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022