DNSE Detail Stock PVP

HOSE: CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương

Vận tải hàng hóa đường thủy

logo

PVP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,664 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

187 tỷ

Doanh thu

1,729 tỷ

10.99%

1,983.50

0

0.91

49.14%

10.76%

7.32%

15.81%

29.88%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí

64.92%

Lê Mạnh Hùng

10.61%

CTCP Quản lý quỹ Đầu tư Tài chính Dầu khí

8.96%

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

4.99%

Khác

10.52%

Tin tức & Sự kiện