Tin tức & sự kiện

30/07/2022

PWA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/05/2022

PWA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

PWA: Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

21/04/2022

PWA: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Huỳnh Văn Thành

15/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PWA của CTCP Bất động sản Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ báo sau
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

13/04/2022

PWA: Báo cáo thường niên 2021

08/02/2022

PWA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

03/12/2021

PWA: Thay đổi nhân sự

12/11/2021

PWA: Đoàn Vũ Tiến - Ủy viên HĐQT - đã bán 1,000 CP

04/11/2021

PWA: Đoàn Vũ Tiến - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,000 CP

04/11/2021

PWA: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

28/08/2021

PWA: Vũ Thị Hiền không còn là cổ đông lớn

26/08/2021

PWA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Vũ Thị Hiền

16/08/2021

PWA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Vũ Thị Hiền

13/08/2021

PWA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Vũ Thị Hiền

13/08/2021

PWA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Vũ Thị Hiền

23/07/2021

PWA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

14/06/2021

PWA: Thay đổi nhân sự

11/06/2021

PWA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Vũ Thị Hiền

10/06/2021

PWA: Thay đổi nhân sự