Tin tức & sự kiện

26/07/2023

PWA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/07/2023

PWA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

18/07/2023

PWA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/07/2023

PWA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/06/2023

PWA: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)

28/06/2023

PWA: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần 2)

28/06/2023

PWA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/06/2023

PWA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PWA của CTCP Bất động sản Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ báo sau
          - Thời gian họp: Công ty sẽ báo sau

18/05/2023

PWA: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12/05/2023

PWA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12/05/2023

PWA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/05/2023

PWA: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán chốt ngày 28/04/2023 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

25/04/2023

PWA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2023

BCTC 2022 PWA - Tiếp tục một năm ảm đạm, công ty lỗ 8 tỷ đồng.

10/04/2023

PWA: Báo cáo thường niên 2022

03/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PWA của CTCP Bất động sản Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ báo sau
          - Thời gian họp: Công ty sẽ báo sau

31/03/2023

PWA: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/03/2023

PWA: Báo cáo tài chính năm 2022

29/03/2023

PWA: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023