DNSE Detail Stock PWA

UPCOM: CTCP Bất động sản Dầu khí

Bất động sản dân cư

logo

PWA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

36.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-4.56 tỷ

Doanh thu

19.27 tỷ

0.01%

-456.20

0

0.60

0%

-4.63%

-1.22%

-4.71%

0%

0%

0%

70%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP

24.9%

Vũ Thị Hiền

5.84%

Huỳnh Văn Thành

5.08%

CTCP Đầu tư Phố Wall

3.65%

Khác

60.53%

Tin tức & Sự kiện