Tin tức & sự kiện

20/01/2023

PWS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

PWS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

03/01/2023

PWS: Thông báo thay đổi mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần

20/10/2022

PWS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

21/09/2022

PWS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

13/09/2022

PWS: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

09/09/2022

PWS: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/08/2022

PWS: Thông báo về việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

16/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 450 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PWS của CTCP Cấp thoát nước Phú Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 30/08/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/08/2022

PWS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

PWS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

09/08/2022

PWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

02/08/2022

PWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời hạn, thủ tục trả cổ tức năm 2021

26/07/2022

PWS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

PWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thời hạn, thủ tục trả cổ tức năm 2021

19/07/2022

PWS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

24/06/2022

PWS: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

31/05/2022

PWS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

21/05/2022

PWS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/05/2022

PWS: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đã mua 34,600 cổ phiếu quỹ từ ngày 05/5/2022 đến ngày 13/5/2022