Tin tức & sự kiện

21/09/2022

PWS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

13/09/2022

PWS: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

09/09/2022

PWS: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

22/08/2022

PWS: Thông báo về việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

16/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 450 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PWS của CTCP Cấp thoát nước Phú Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 30/08/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

15/08/2022

PWS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

PWS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

09/08/2022

PWS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/08/2022

PWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời hạn, thủ tục trả cổ tức năm 2021

27/07/2022

PWS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

PWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua thời hạn, thủ tục trả cổ tức năm 2021

24/06/2022

PWS: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

31/05/2022

PWS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

27/04/2022

PWS: Công ty cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên đăng ký mua lại 34,600 cổ phiếu PWS từ 05/5/2022 đến 20/5/2022

23/04/2022

PWS: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt điều chỉnh thời gian thôi việc của 09/16 người lao động được Công ty mua lại cổ phiếu do nghỉ việc trước thời hạn cam kết làm cổ phiếu quỹ

23/04/2022

PWS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

PWS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

22/04/2022

PWS: Báo cáo thường niên 2021

22/04/2022

PWS: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Tài nguyên nước và Khoáng sản

07/04/2022

PWS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông