Tin tức & sự kiện

31/08/2022

PXA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

PXA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Trần Thị Toàn

30/07/2022

PXA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

PXA: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

PXA: Lê Mạnh Trung không còn là cổ đông lớn

18/07/2022

PXA: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Thị Toàn

28/06/2022

PXA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/06/2022

PXA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

07/06/2022

PXA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/05/2022

PXA: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

26/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXA của CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Thông qua các báo cáo, tờ trình Đại hội;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

18/05/2022

PXA: Báo cáo thường niên 2021

13/05/2022

PXA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

PXA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

PXA: Báo cáo tài chính năm 2021

18/01/2022

PXA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

18/01/2022

PXA: Báo cáo tài chính quý 4/2021

18/10/2021

PXA: Báo cáo tài chính quý 3/2021

15/09/2021

PXA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

14/09/2021

Sức khỏe tài chính doanh nghiệp bất động sản

Theo dữ liệu từ VietstockFinance, doanh thu và lợi nhuận của 94 doanh nghiệp bất động sản trên sàn chứng khoán (HOSE, HNX và UPCoM) trong 6 tháng đầu năm 2021 lần lượt tăng 55% và 70% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, trên góc độ sức khỏe tài chính, tình hình của các doanh nghiệp lại cho thấy dấu hiệu đáng lo ngại.