Tin tức & sự kiện

17/08/2022

PXT: Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (số liệu sau soát xét)

16/08/2022

PXT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

PXT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

PXT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/07/2022

PXT: Bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/07/2022

PXT: Đính chính thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2

05/07/2022

PXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2

24/06/2022

PXT: Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 không đủ điều kiện tổ chức (lần 1)

24/06/2022

PXT: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của bà Hoàng Phương Ngọc

03/06/2022

PXT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/05/2022

PXT: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước

20/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXT của CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty, Thành phố Vũng Tàu
          - Nội dung họp: + Thông qua hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Tờ trình báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

06/05/2022

PXT: Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản

30/04/2022

PXT: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

22/04/2022

PXT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

PXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

14/04/2022

PXT: Báo cáo thường niên 2021

31/03/2022

PXT: Báo cáo tài chính năm 2021

29/03/2022

PXT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

08/03/2022

PXT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông