Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 PXT - Công ty đã phục hồi trong năm 2022.

30/11/2022

PXT: Thay đổi nhân sự

30/11/2022

PXT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

19/11/2022

PXT: Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thu giữ chức Phó Giám Đốc Công ty từ 18/11/2022

16/11/2022

PXT: Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

06/11/2022

PXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/10/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PXT của CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hội trường Công ty, Thành phố Vũng Tàu
          - Nội dung họp: Kiện toàn nhân sự HĐQT của DOBC.

20/10/2022

PXT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

14/10/2022

PXT: Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp yêu cầu phong tỏa tài khoản

12/10/2022

PXT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2022

03/10/2022

PXT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/09/2022

PXT: Nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đức Tuấn

17/08/2022

PXT: Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (số liệu sau soát xét)

16/08/2022

PXT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

PXT: Công bố thông tin ký kết Hợp đồng kiểm toán năm 2022

26/07/2022

PXT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

PXT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/07/2022

PXT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

PXT: Bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/07/2022

PXT: Đính chính thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 2