DNSE Detail Stock PXT

UPCOM: CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí

Xây dựng công trình khác

logo

PXT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

72.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.43 tỷ

Doanh thu

96.43 tỷ

4.44%

21.47

0

1.14

-71.59%

0.79%

0.14%

15.34%

21.02%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

51%

Lê Phong Hiếu

4.96%

Khác

44.04%

Tin tức & Sự kiện