Tin tức & sự kiện

21/09/2022

QBS: Nghị quyết HĐQT về việc ủy quyền cho cố vấn kiêm Giám đốc Tài chính

14/09/2022

QBS: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Nguyễn Văn Thực

30/08/2022

QBS: Giải trình BCTC bán niên soát xét năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

19/08/2022

QBS: Thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu

18/08/2022

QBS: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Nguyễn Văn Thực

15/08/2022

QBS: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

15/08/2022

QBS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

03/08/2022

QBS: Báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát

30/07/2022

QBS: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

QBS: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm cố vấn kiêm Giám đốc Tài chính

23/07/2022

QBS: Thông báo thay đổi nhân sự - Chủ tịch HĐQT

23/07/2022

QBS: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

22/07/2022

QBS: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

22/07/2022

QBS: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/07/2022

QBS: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

22/07/2022

QBS: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

20/07/2022

QBS: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19/07/2022

QBS: Thông báo đơn xin từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

19/07/2022

QBS: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bổ sung

06/07/2022

QBS: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ