DNSE Detail Stock QBS

UPCOM: CTCP Xuất nhập khẩu Quảng Bình

Phân phối hóa chất và nông dược

logo

QBS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

62.40 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-64.88 tỷ

Doanh thu

321 tỷ

2.58%

-935.75

0

1.03

0%

-13.81%

-12.82%

0.58%

2.96%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Thị Thanh Hương

13.27%

CTCP Chứng khoán VIX

1.61%

Khác

85.12%

Tin tức & Sự kiện