DNSE Detail Stock QHW

UPCOM: CTCP Nước khoáng Quảng Ninh

Nước khoáng

logo

QHW

Tin tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

QHW

-4.27%

04/03/2024

Các doanh nghiệp chốt quyền họp ĐHCĐ trong tuần từ 26/2-1/3

QHW

-14.99%

REE

-0.68%

+17

25/02/2024

Các doanh nghiệp chốt quyền họp ĐHCĐ trong tuần từ 26/2-1/3

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền 1200 đồng/CP

QHW

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 (bất thành)

QHW

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

QHW

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

QHW

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

QHW

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

QHW

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

QHW

0.00%

09/11/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

QHW

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

QHW

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

QHW

0.00%

09/11/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

QHW

29/09/2023

QHW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

QHW

0.00%

28/09/2023

QHW: Quyết định Hội đồng quản trị

QHW

-9.32%

25/09/2023

QHW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

QHW

+5.60%

31/07/2023

QHW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

QHW

12/04/2023

QHW: Bổ nhiệm Ông Dương Mạnh Cường giữ chức vụ Thành viên ủy ban kiểm toán Công ty thay thế cho Ông Nguyễn Chí Thành có đơn xin từ nhiệm

QHW

11/04/2023

QHW: Báo cáo thường niên 2022

QHW

22/03/2023

QHW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

QHW

21/03/2023