Tin tức & sự kiện

22/09/2022

QHW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

20/09/2022

QHW: QHW công bố ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

03/08/2022

QHW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/04/2022

QHW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/04/2022

QHW: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

QHW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

QHW: Báo cáo tài chính năm 2021

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QHW của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Phương án phân chia lợi nhuận năm 2021 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

22/02/2022

QHW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/02/2022

QHW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

16/12/2021

QHW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/11/2021

QHW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

07/10/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QHW của CTCP Nước khoáng Quảng Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/10/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/10/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/10/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng công ty từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần bắt đầu từ ngày 18/10/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu có hiệu lực.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

04/10/2021

QHW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/09/2021

QHW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/09/2021

QHW: Thay đổi nhân sự

10/08/2021

QHW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

14/04/2021

QHW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

01/04/2021

QHW: Báo cáo thường niên 2020

12/03/2021

QHW: Báo cáo tài chính năm 2020