Tin tức & sự kiện

01/12/2022

QLT: Ngày 27/12/2022, ngày hủy ĐKGD cổ phiếu của CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10

01/12/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

07/11/2022

QLT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,293 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QLT của CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 22,93%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.293 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 21/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán- tài chính, CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 10, 187 Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 21/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

29/07/2022

QLT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/07/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QLT của CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: 187 Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022;
+ Đề xuất phương án đầu tư phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu công tác sản xuất kinh doanh trong giai đoạn 2022-2027;
+ Phương án tăng vốn điều lệ Công ty
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua việc từ nhiệm của 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Thông qua việc ủy quyền Tổng Giám đốc Nguyễn Mạnh Trường, đứng tên chủ sở hữu thực hiện thủ tục nhà đất tại địa chỉ: Ấp 4, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh, diện tích 681,8m2;
Và một số nội dung liên quan đến quyền lợi cổ đông thuộc thẩm quyền của Đại hội.

04/07/2022

QLT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

04/04/2022

QLT: Ông Nguyễn Thuận Phương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

04/04/2022

QLT: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Trường giữ chức vụ Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2022 - 2027

04/04/2022

QLT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/03/2022

QLT: Báo cáo thường niên 2021

11/03/2022

QLT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/03/2022

QLT: Báo cáo tài chính năm 2021

21/02/2022

QLT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QLT của CTCP Quản lý Bảo trì Đường thủy nội địa số 10 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: 187 Trần Xuân Soạn, P.Tân Thuận Tây, Q7, TP.HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
+ Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị;
          - Nội dung họp: + Thông qua các Tờ trình:
Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021;
Chi trả thù lao của HĐQT, BKS;
Phân phối lợi nhuận năm 2021, KHSXKD năm 2022;
Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022.
          - Nội dung họp: + Và một số nội dung liên quan đến quyền lợi cổ đông.

17/02/2022

QLT: Nguyễn Trường Sơn - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 3,000 CP

09/02/2022

QLT: Đặng Văn Dũng - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

09/02/2022

QLT: Phan Huỳnh Tùng - Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,000 CP

09/02/2022

QLT: Vũ Trung Tá - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

07/02/2022

QLT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021