Tin tức & sự kiện

09/09/2022

QNC: Ngày 21/07/2025, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

05/09/2022

QNC: Giải trình ý kiến ngoại trừ và ý kiến nhấn mạnh của đơn vị kiểm toán đối với Báo cáo tài chính bán niên soát xét 2022

05/09/2022

QNC: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trước và sau soát xét (Riêng và Hợp nhất)

05/09/2022

QNC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

05/09/2022

QNC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 10,000,000 CP

26/08/2022

QNC: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 10,000,000 cổ phiếu

24/08/2022

QNC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng

05/08/2022

QNC: Báo cáo tiền độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ

03/08/2022

QNC: Điều lệ Công ty sửa đổi

03/08/2022

QNC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/07/2022

QNC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/07/2022

QNC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2022

QNC: Đính chính báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

22/07/2022

QNC: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

22/07/2022

QNC: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

18/06/2022

QNC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/06/2022

QNC: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

30/05/2022

QNC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/05/2022

QNC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông