Tin tức & sự kiện

12/10/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNT của CTCP Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam
          - Thời gian họp: Trong tháng 11, tháng 12 năm 2023

06/10/2023

QNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

03/10/2023

QNT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2023

02/10/2023

QNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/07/2023

QNT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/04/2023

QNT: Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và quy chế Ban kiểm soát

24/04/2023

QNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 QNT - Một năm đi lùi, công ty lỗ 1 tỷ đồng.

18/04/2023

QNT: Báo cáo thường niên 2022

05/04/2023

QNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/04/2023

QNT: Thông báo thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính

31/03/2023

QNT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2023

QNT: Báo cáo tài chính năm 2022

31/03/2023

QNT: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

27/02/2023

QNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/02/2023

QNT: Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2023

02/02/2023

QNT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/01/2023

QNT: thông báo đơn vị kiểm toán ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

03/01/2023

QNT: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 3,087,950 cổ phiếu

03/01/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,087,950 CP