Tin tức & sự kiện

02/02/2023

QNT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/01/2023

QNT: thông báo đơn vị kiểm toán ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

05/01/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,087,950 CP

03/01/2023

QNT: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 3,087,950 cổ phiếu

13/10/2022

QNT: Công bố chấp thuận công ty đại chúng

28/07/2022

QNT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

QNT: Bổ nhiệm Bà Đinh Thị Hương giữ chức vụ Kế Toán Trưởng thay thế cho Bà Hồ Thị Thúy Quỳnh

27/06/2022

QNT: Báo cáo thường niên 2021

27/04/2022

QNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

QNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

QNT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

07/04/2022

QNT: Báo cáo tài chính năm 2021

06/04/2022

QNT: Hoàng Văn Anh - Thành viên BKS - đã bán 7,800 CP

05/04/2022

QNT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNT của CTCP Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong Quý II/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam
          - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

16/03/2022

QNT: Lê Thị Nhung - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 8,500 CP

10/03/2022

QNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

QNT: Hoàng Văn Anh - Thành viên BKS - đăng ký bán 8,500 CP

23/02/2022

QNT: Lê Thị Nhung - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 8,500 CP

22/02/2022

QNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị