Tin tức & sự kiện

28/07/2022

QNT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

QNT: Thay đổi nhân sự

27/06/2022

QNT: Báo cáo thường niên 2021

27/04/2022

QNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2022

QNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/04/2022

QNT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

07/04/2022

QNT: Báo cáo tài chính năm 2021

06/04/2022

QNT: Hoàng Văn Anh - Thành viên BKS - đã bán 7,800 CP

05/04/2022

QNT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNT của CTCP Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong Quý II/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam
          - Nội dung họp: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

16/03/2022

QNT: Lê Thị Nhung - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 8,500 CP

10/03/2022

QNT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/03/2022

QNT: Hoàng Văn Anh - Thành viên BKS - đăng ký bán 8,500 CP

23/02/2022

QNT: Lê Thị Nhung - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 8,500 CP

22/02/2022

QNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/01/2022

QNT: Thay đổi thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu

29/12/2021

QNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/12/2021

QNT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/12/2021

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:2, giá 10,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNT của CTCP Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/12/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/12/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 2.148.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 01:02 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 01 quyền được mua 02 cổ phiếu mới).
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
          - Phương án làm tròn : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ. Số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ do Hội đồng quản trị quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Giá bán cổ phiếu còn dư không thấp hơn 10.000 đồng.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Nhà đầu tư Nguyễn Văn A sở hữu 1.001 cổ phiếu, thì số lượng cổ phiếu được quyền mua là (1.001 x 2)/1 = 2002,0 cổ phiếu và được làm tròn đến hàng vị như sau: Ông A được quyền mua thêm 2002 cổ phiếu, phần lẻ nếu có sẽ được hủy bỏ.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: + Sau khi có kết quả phân phối cổ phần, xác định được số lượng cổ phiếu dôi dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ ra Nghị quyết Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu).
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam
               + Nơi mở tài khoản: Vietcombank – Chi nhánh Sở Giao dịch
               + Số tài khoản: 1021938888
          - Loại cổ phiếu đặt mua: loại tự do chuyển nhượng
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 06/01/2022
               + Thời gian kết thúc: 19/01/2022
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 06/01/2022
               + Thời gian kết thúc: 21/01/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư phát triển Quảng Nam
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần

23/12/2021

QNT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu