DNSE Detail Stock QNT

UPCOM: CTCP Tư vấn và đầu tư phát triển Quảng Nam

Dịch vụ tư vấn xây dựng

logo

QNT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

27.39 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-1.42 tỷ

Doanh thu

60.62 tỷ

0.89%

212.94

0

0.53

0%

0%

0%

34.62%

0%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Đức Dũng

77.35%

Hoàng Văn Anh

4.51%

Khác

18.14%

Tin tức & Sự kiện