Tin tức & sự kiện

29/08/2022

QNU: Chung Thành Đông - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

04/08/2022

QNU: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/08/2022

QNU: Ký hợp đồng kiểm toán

27/07/2022

QNU: Chung Thành Đông - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 250,000 CP

14/07/2022

QNU: Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam là 0%

05/07/2022

QNU: Công ty TNHH Thiên Phú Hưng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 50,000 CP

05/07/2022

QNU: Nguyễn Thanh Thảo - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 50,000 CP

03/06/2022

QNU: Công ty TNHH Thiên Phú Hưng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 50,000 CP

03/06/2022

QNU: Nguyễn Thanh Thảo - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 50,000 CP

17/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 453 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNU của CTCP Môi trường đô thị Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,53%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 453 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 30/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Môi trường đô thị Quảng Nam bắt đầu từ ngày 30/05/2022. Cổ đông đăng ký qua điện thoại trước 02 ngày làm việc và mang theo chứng minh nhân dân (Điện thoại số 02353.851.274).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/05/2022

QNU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

05/05/2022

QNU: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/05/2022

QNU: Công bố Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

25/04/2022

QNU: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/03/2022

QNU: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

QNU: Báo cáo thường niên 2021

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNU của CTCP Môi trường đô thị Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường khách sạn ven sông Bàn Thạch, số 10 Bạch Đằng, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

13/03/2022

QNU: Báo cáo tài chính năm 2021

08/03/2022

QNU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/03/2022

QNU: Nghị quyết Hội đồng quản trị