Tin tức & sự kiện

31/07/2023

QNU: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

06/07/2023

QNU: Thông báo thay đổi tổ chức có liên quan của người nôi bộ

01/06/2023

QNU: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

12/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 414 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNU của CTCP Môi trường đô thị Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 414 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam, số 781 Phan Chu Trinh, phường Hoà Hương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam bắt đầu từ ngày 25/05/2023. Cổ đông đăng ký qua điện thoại trước 02 ngày làm việc và mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

11/05/2023

QNU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/04/2023

QNU: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/04/2023

BCTC 2022 QNU - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 3 tỷ đồng.

19/04/2023

QNU: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/03/2023

QNU: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/03/2023

QNU: Báo cáo thường niên 2022

14/03/2023

QNU: Báo cáo tài chính năm 2022

15/02/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QNU của CTCP Môi trường đô thị Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 17/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Khách sạn ven sông Bàn Thạch, số 10 Bạch Đằng, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

14/02/2023

QNU: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/02/2023

QNU: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

31/01/2023

QNU: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/08/2022

QNU: Chung Thành Đông - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 0 CP

04/08/2022

QNU: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/08/2022

QNU: Ký hợp đồng kiểm toán

27/07/2022

QNU: Chung Thành Đông - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 250,000 CP

14/07/2022

QNU: Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa của Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam là 0%