DNSE Detail Stock QNU

UPCOM: CTCP Môi trường Đô thị Quảng Nam

Xử lý nước thải

logo

QNU

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

65.28 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

3.09 tỷ

Doanh thu

161 tỷ

13.28%

454.88

0

-0.00

0%

3.71%

1.24%

13.40%

0%

30%

3.86%

3.86%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Nam

61.51%

Công ty TNHH Thiên Phú Hưng

8.16%

Chung Thành Đông

5.15%

Phạm Nam Thái

1.56%

Khác

23.62%

Tin tức & Sự kiện