Tin tức & sự kiện

08/09/2022

QTC: Bố sung cổ phiếu QTC vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

31/08/2022

QTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

31/08/2022

QTC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

QTC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

QTC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

25/07/2022

QTC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

13/07/2022

QTC: Thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

29/06/2022

QTC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/06/2022

QTC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu QTC của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022. TCPH sẽ gửi tài liệu, thư mời họp có thông báo địa điểm cụ thể (và đăng tải thông tin lên địa chỉ website: www.cotracoqna.vn) theo đúng quy định.
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo cụ thể kèm theo thư mời.
          - Nội dung họp: Dự kiến những nội dung như sau:
- Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2021;
- Phương hướng kế hoạch hoạt động sản xuất - kinh doanh 2022;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi cổ tức năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Và một số vấn đề khác có liên quan.

19/05/2022

QTC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

QTC: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022

26/04/2022

QTC: Công văn chấp nhận gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

25/04/2022

QTC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

QTC: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

15/04/2022

QTC: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

QTC: Báo cáo tài chính năm 2021

01/04/2022

QTC: Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty mẹ

08/02/2022

QTC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

25/01/2022

QTC: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ)