DNSE Detail Stock QTC

HNX: CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam

Xây dựng cầu đường

logo

QTC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

33.75 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.85 tỷ

Doanh thu

80.99 tỷ

0.35%

685.14

0

-0.10

-218.17%

4.63%

3.29%

8.44%

0%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước

53.8%

America LLC

14.98%

Nguyễn Tuấn Anh

1.13%

Khác

30.09%

Tin tức & Sự kiện