Tin tức & sự kiện

11/07/2023

RCD: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

11/07/2023

RCD: Thông báo về trạng thái chứng khoán

15/05/2023

RCD: Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh

05/05/2023

RCD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/04/2023

RCD: Thông báo về trạng thái chứng khoán

25/04/2023

RCD: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

20/04/2023

RCD: Báo cáo tài chính năm 2022

18/04/2023

RCD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RCD của CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị.
+ Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám Đốc năm 2022, báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022.
+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.
+ Và một số nội dung khác trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2023.
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tổ chức: Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
          - Thời gian họp: dự kiến tổ chức đại hội: 28/04/2023

22/03/2023

RCD: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

20/03/2023

RCD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/03/2023

RCD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

06/02/2023

RCD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/07/2022

RCD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/07/2022

RCD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/06/2022

RCD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RCD của CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến tổ chức đại hội 28/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo Hội đồng Quản trị
+ Báo cáo hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
+ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
          - Nội dung họp: + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT
+ Và một số nội dung khác trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

17/05/2022

RCD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

RCD: Nghị quyết và biên bản họp Hội đồng quản trị về việc chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

09/05/2022

RCD: Nghị quyết và BBH HĐQT về việc chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2022