Tin tức & sự kiện

18/07/2022

RCD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/07/2022

RCD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/06/2022

RCD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RCD của CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến tổ chức đại hội 28/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo Hội đồng Quản trị
+ Báo cáo hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám Đốc năm 2021, Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
+ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021
          - Nội dung họp: + Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022
+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT
+ Và một số nội dung khác trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

17/05/2022

RCD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/05/2022

RCD: Nghị quyết và BBH HĐQT về việc chuẩn bị ĐHCĐ thường niên 2022

09/05/2022

RCD: Nghị quyết và biên bản họp Hội đồng quản trị về việc chuẩn bị đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

25/04/2022

RCD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/04/2022

RCD: Báo cáo thường niên 2021

03/04/2022

RCD: Báo cáo tài chính năm 2021

17/02/2022

RCD: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

04/01/2022

RCD: Công ty TNHH Đầu tư Toàn Thành Vina Nha Trang không còn là cổ đông lớn

14/07/2021

RCD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Xuân Hiếu

29/06/2021

RCD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

04/06/2021

RCD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/05/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RCD của CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến tổ chức Đại hội ngày 28/06/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến tổ chức tại Số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, TP. HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng Quản trị
+ Báo cáo hoạt động SXKD của Ban Tổng Giám Đốc năm 2020, báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán
+ Kế hoạch SXKD năm 2021
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
+ Và một số nội dung khác trình tại Đại hội cổ đông thường niên 2021

18/05/2021

RCD: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

17/05/2021

RCD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

12/05/2021

RCD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Đầu tư Toàn Thành Vina Nha Trang

15/04/2021

RCD: Báo cáo thường niên 2020