Tin tức & sự kiện

09/08/2022

S12: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

11/07/2022

S12: Duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/07/2022

S12: Báo cáo tài chính năm 2021

04/07/2022

S12: Báo cáo thường niên 2021

01/07/2022

S12: Ông Đặng Văn Chiến được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT

30/06/2022

S12: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/06/2022

S12: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2022

S12: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch

17/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S12 của CTCP Sông Đà 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 12, số nhà V5A-01, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

S12: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022

S12: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam

27/04/2022

S12: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam

27/04/2022

S12: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam

27/04/2022

S12: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - CTCP Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam

27/04/2022

S12: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam

08/10/2021

S12: Thông báo thay đổi lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

05/10/2021

S12: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

12/08/2021

S12: Thông báo hoãn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

28/07/2021

S12: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

14/06/2021

S12: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức