DNSE Detail Stock S12

UPCOM: CTCP Sông Đà 12

Xây dựng hệ thống tiện ích

logo

S12

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

12.50 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-3.46 tỷ

Doanh thu

1.85 tỷ

0.01%

-692.41

0

0.19

0%

2.28%

-2.78%

7.48%

0%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Sông Đà - CTCP

49%

Tổng công ty Xi măng Việt Nam

24%

CTCP Kỹ thuật Xây dựng Hàn Quốc và Việt Nam

7%

Nguyễn Thái Vân Trang

4.17%

Khác

15.83%

Tin tức & Sự kiện