Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 S72 - Một năm tăng trưởng đột phá.

11/01/2023

S72: Báo cáo tài chính quý 4/2022

17/10/2022

S72: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

11/10/2022

S72: Báo cáo tài chính quý 3/2022

12/08/2022

S72: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (số liệu sau soát xét)

11/08/2022

S72: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

S72: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

S72: Báo cáo tài chính quý 2/2022

25/04/2022

S72: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

S72: Báo cáo tài chính quý 1/2022

29/03/2022

S72: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu S72 của CTCP Sông Đà 7.02 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
Thời gian và địa điểm nếu thay đổi Công ty sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định pháp luật.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Thông qua phương án tăng vốn phục vụ công tác đầu tư xây dựng dự án thủy điện Nậm Thi 1;
+ Các vấn đề khác.

11/03/2022

S72: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước

10/03/2022

S72: Báo cáo thường niên 2021

09/03/2022

S72: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước (số liệu sau kiểm toán)

08/03/2022

S72: Báo cáo tài chính năm 2021

07/03/2022

S72: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/02/2022

S72: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

17/01/2022

S72: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

13/01/2022

S72: Báo cáo tài chính quý 4/2021