DNSE Detail Stock S72

UPCOM: CTCP Sông Đà 7.02

Sản xuất và phân phối điện

logo

S72

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

67.20 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

4.60 tỷ

Doanh thu

35.41 tỷ

0.08%

383.04

0

-0.68

0%

4.02%

1.98%

40.62%

74.66%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Sông Đà 7

34.81%

CTCP Sông Đà 7.04

34%

CTCP Thủy điện Cao Nguyên - Sông Đà 7

16%

Khác

15.19%

Tin tức & Sự kiện