Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 SBR - Lợi nhuận giảm 36,92% trong 2022.

31/10/2022

Thị trường hạ nhiệt, doanh nghiệp cao su giảm lãi

Trong bối cảnh thị trường cao su thiên nhiên vẫn trên đà lao dốc, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất cao su trên sàn trong quý 3 đã ghi nhận mức sụt giảm đáng kể.

19/10/2022

SBR: Báo cáo tài chính quý 3/2022

11/10/2022

SBR: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

07/10/2022

SBR: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/09/2022

SBR: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

19/08/2022

SBR: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 trước và sau soát xét

18/08/2022

SBR: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 130 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBR của CTCP Cao su Sông Bé như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,30%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 130 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức Phòng Tài Chính – Kế Toán CTCP Cao su Sông Bé theo địa chỉ: quốc lộ 14, tổ 8, ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/08/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ CCCD, hộ chiếu, chứng thực cá nhân khác.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

21/07/2022

SBR: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

SBR: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/07/2022

SBR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

SBR: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

04/07/2022

SBR: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 28/06/2022)

04/07/2022

SBR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/07/2022

SBR: Bà Nguyễn Thị Phương bổ nhiệm giữ chức vụ Thành viên BKS thay thế cho Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân

13/06/2022

SBR: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

06/06/2022

SBR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2022

Thu nhập khác tác động mạnh đến kết quả của doanh nghiệp cao su trong quý đầu năm

Sau khi tạo đáy trong tháng 9/2021, giá cao su thế giới trong quý 1/2022 đã có đà phục hồi ấn tượng. Điều này đã giúp nhiều doanh nghiệp cao su trong nước ghi nhận kết quả khả quan trong 3 tháng đầu năm.

17/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SBR của CTCP Cao su Sông Bé như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến sẽ tổ chức Đại hội cổ đông trong khoảng thời gian từ ngày 20/06/2022 đến 23/06/2022 (sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp).
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé - Quốc lộ 14, tổ 8, ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022.
+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
+ Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2021.
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021.
          - Nội dung họp: + Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
+ Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tiền lương năm 2022.
+ Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
+ Một số nội dung khác (nếu có).