Tin tức & sự kiện

01/08/2023

SCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

09/05/2023

SCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/04/2023

SCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCC của CTCP Thương mại Đầu tư SHB như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư SHB, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
          - Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 30/05/2023

24/03/2023

SCC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/03/2023

SCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/03/2023

SCC: Báo cáo thường niên 2022

20/03/2023

SCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/03/2023

SCC: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu SCC trên hệ thống giao dịch UPCoM

09/03/2023

SCC: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

06/03/2023

BCTC 2022 SCC - Một năm đi lùi, công ty lỗ 2 tỷ đồng.

06/03/2023

SCC: Báo cáo tài chính năm 2022

03/03/2023

SCC: Giải trình ý kiến ngoại trừ trên BCTC sau kiểm toán năm 2022

01/03/2023

SCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/02/2023

SCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

04/08/2022

SCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/06/2022

SCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/06/2022

SCC: Công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

27/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCC của CTCP Thương mại Đầu tư SHB như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 21/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư SHB, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Miễn nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

26/05/2022

SCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022