Tin tức & sự kiện

04/08/2022

SCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/06/2022

SCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/06/2022

SCC: Công bố thông tin đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

01/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCC của CTCP Thương mại Đầu tư SHB như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 21/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư SHB, phường Tân Hòa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
          - Nội dung họp: + Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Miễn nhiệm và bầu mới thành viên Hội đồng quản trị năm 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

26/05/2022

SCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

SCC: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

SCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/04/2022

SCC: Báo cáo tài chính năm 2021

07/02/2022

SCC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

29/12/2021

SCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

23/11/2021

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SCC của CTCP Thương mại Đầu tư SHB như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

17/11/2021

SCC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

03/08/2021

SCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

05/07/2021

SCC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

25/06/2021

SCC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

14/06/2021

SCC: Đơn từ nhiệm của thành viên BKS

14/06/2021

SCC: Thay đổi nhân sự

03/06/2021

SCC: Thay đổi nhân sự

03/06/2021

SCC: Thay đổi nhân sự

02/06/2021

SCC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông