Tin tức & sự kiện

18/12/2023

Hẩm hiu cổ phiếu 'vua cá tra' và bài học 'vung tay quá trán'

08/12/2023

Hơn 20 mã cổ phiếu trên sàn UPCoM bị đình chỉ giao dịch từ 15/12

08/12/2023

Danh sách 23 cổ phiếu sàn UpCoM vừa bị đình chỉ giao dịch

08/12/2023

25 mã trên UPCoM bị đình chỉ và hạn chế giao dịch từ 15/12 tới

17/08/2023

SD1: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

16/08/2023

SD1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12/07/2023

Mùa đại hội cổ đông thường niên chưa có… hồi kết

12/07/2023

SD1: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu SD1

12/07/2023

SD1: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu SD1 trên hệ thống giao dịch UPCoM

11/07/2023

SD1: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/06/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD1 của Công ty cổ phần Sông Đà 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty cổ phần Sông Đà 1 sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Sông Đà 1 sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

26/06/2023

SD1: Công ty TNHH FinanceSM Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 0 CP

13/06/2023

SD1: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/06/2023

SD1: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/05/2023

SD1: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch với cổ phiếu SD1

23/05/2023

SD1: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu SD1 trên hệ thống giao dịch UPCoM

22/05/2023

SD1: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

17/05/2023

SD1: Công ty TNHH FinanceSM Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 200,000 CP

17/05/2023

SD1: Công ty TNHH FinanceSM Việt Nam - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 40,500 CP

12/05/2023

Tiền đổ mạnh vào cổ phiếu thép