DNSE Detail Stock SD1

UPCOM: CTCP Sông Đà 1

Xây dựng công trình khác

logo

SD1

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

6.22 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-0.57 tỷ

Doanh thu

-0.07 tỷ

0%

0

0

-0.07

0%

0.90%

-0.44%

3,711.81%

0%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Sunshine Financial Holdings

10.93%

CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Nhà TCL Hà Nội

10.93%

Công ty TNHH Shizuoka Elite Fund

9.77%

Công ty TNHH West Hampton Investments

9.77%

Khác

58.60%

Tin tức & Sự kiện