Tin tức & sự kiện

20/09/2022

SD2: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC bán niên Hợp nhất

20/09/2022

SD2: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC Riêng bán niên năm 2022

01/09/2022

SD2: Giải trình chênh lệch báo cáo Tài chính bán niên Hợp nhất

01/09/2022

SD2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

SD2: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của công ty mẹ đã được soát xét

15/08/2022

SD2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

11/08/2022

SD2: Báo cáo tài chính quý 2/2022

08/08/2022

Giao dịch lần đầu - 14,423,536 CP

02/08/2022

SD2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

Giao dịch trở lại UPCoM

28/07/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

16/07/2022

SD2: Ngày 29/07/2022, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Sông Đà 2

04/07/2022

SD2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/06/2022

SD2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD2 của CTCP Sông Đà 2 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2022 (ngày chính thức Công ty sẽ có thông báo sau)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Sông Đà 2, Km 10, Nguyễn Trãi, Hà Đông, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; Kế hoạch năm 2022
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và chương trình công tác năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2021 và chương trình công tác năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

19/05/2022

SD2: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

SD2: Thay đổi người công bố thông tin

10/05/2022

SD2: Công văn chốt danh sách tham dự đại Hội đồng cổ đông năm 2022

04/05/2022

SD2: Báo cáo tài chính quý 1/2022

04/05/2022

SD2: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)