Tin tức & sự kiện

30/01/2023

BCTC 4/2022 SD2 - Lợi nhuận giảm 81,3% trong năm 2022.

18/01/2023

SD2: Báo cáo tài chính quý 4/2022

30/10/2022

SD2: Báo cáo tài chính quý 3/2022

30/10/2022

SD2: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

20/09/2022

SD2: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC bán niên Hợp nhất

20/09/2022

SD2: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính bán niên hợp nhất

20/09/2022

SD2: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên BCTC Riêng bán niên năm 2022

20/09/2022

SD2: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán trên báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022

01/09/2022

SD2: Giải trình chênh lệch báo cáo Tài chính bán niên Hợp nhất

01/09/2022

SD2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

23/08/2022

SD2: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của công ty mẹ đã được soát xét

15/08/2022

SD2: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

11/08/2022

SD2: Báo cáo tài chính quý 2/2022

08/08/2022

Giao dịch lần đầu - 14,423,536 CP

02/08/2022

SD2: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/07/2022

Hủy niêm yết cổ phiếu

28/07/2022

Giao dịch trở lại UPCoM

15/07/2022

SD2: Ngày 29/07/2022, ngày hủy niêm yết cổ phiếu của CTCP Sông Đà 2

04/07/2022

SD2: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/06/2022

SD2: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông