Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 SD6 - Lợi nhuận giảm 97,9% trong 2022.

04/01/2023

SD6: VSD- Thay đổi ngày thanh toán cổ tức

23/12/2022

SD6: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/10/2022

SD6: Báo cáo tài chính quý 3/2022

03/10/2022

SD6: Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt hợp đồng thi công dự án thủy điện Thác Bà 2

03/10/2022

SD6: Nghị quyết HĐQT phê duyệt hợp đồng thi công Dự án thủy điện Thác Bà 2

26/09/2022

SD6: V/v nhận được quyết định của cơ quan thuế

19/08/2022

SD6: Đưa cổ phiếu SD6 vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ

19/08/2022

SD6: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ báo cáo xoát xét tài chính giữa niên độ năm 2022

18/08/2022

SD6: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

11/08/2022

SD6: Thông báo của Cục thuế Thành phố Hà Nội

02/08/2022

SD6: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/07/2022

SD6: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

29/07/2022

SD6: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

22/07/2022

SD6: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/05/2022

SD6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

SD6: Báo cáo tài chính quý 1/2022

12/04/2022

SD6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

SD6: Báo cáo thường niên 2021

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD6 của CTCP Sông Đà 6 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 26/04/2022 đến ngày 29/04/2022. Thời gian chính thức Công ty sẽ thông báo trong giấy mời dự họp đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 10, Nhà TM, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.