Tin tức & sự kiện

09/01/2023

SD7: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/12/2022

SD7: Phê duyệt phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

29/07/2022

SD7: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/05/2022

SD7: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

SD7: Báo cáo thường niên 2021

12/04/2022

SD7: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

12/04/2022

SD7: Báo cáo tài chính năm 2021

16/03/2022

SD7: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/01/2022

SD7: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

10/12/2021

SD7: Nghị quyết hội đồng quản trị

20/07/2021

SD7: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

20/07/2021

SD7: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

10/05/2021

SD7: Thay đổi nhân sự

05/05/2021

SD7: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

22/04/2021

SD7: Báo cáo thường niên 2020

13/04/2021

SD7: Báo cáo tài chính kiểm toán VP năm 2020

13/04/2021

SD7: Báo cáo tài chính năm 2020

09/04/2021

SD7: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/04/2021

SD7: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/03/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SD7 của Công ty Cổ phần Sông Đà 7 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty cổ phần Sông Đà 7 sẽ thông báo sau (thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Sông Đà 7 sẽ thông báo sau (thông báo mời dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;
+Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2021;
+ Thông qua báo cáo kết quả hoạt động và thẩm định năm 2020 của Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua báo cáo quyết toán thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2020 và phương án chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2021;
+ Thông qua bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;
+ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.