DNSE Detail Stock SD7

UPCOM: CTCP Sông Đà 7

Xây dựng hệ thống tiện ích

logo

SD7

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

29.68 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-2.86 tỷ

Doanh thu

5.18 tỷ

0.02%

-270.10

0

0.34

0%

-2.22%

-1.35%

-42.90%

0%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Hữu Doanh

24.55%

CTCP Thủy điện Cao Nguyên - Sông Đà 7

23.58%

Nguyễn Trọng Khoa

7.55%

Trần Hữu Duyên

4.2%

Khác

40.12%

Tin tức & Sự kiện