Tin tức & sự kiện

16/08/2022

SED: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

SED: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

SED: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

16/06/2022

SED: Hợp đồng kiểm toán 2022

08/06/2022

SED: Thay đổi nhân sự

13/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SED của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán tài vụ, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam - 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 08/06/2022 và xuất trình CMND.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

26/04/2022

SED: Báo cáo tài chính quý 1/2022

22/04/2022

SED: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/04/2022

SED: Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền trả cổ tức

19/04/2022

SED: Ngày ĐKCC chốt quyền trả cổ tức

13/04/2022

SED: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

SED: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

31/03/2022

SED: Báo cáo thường niên 2021

22/03/2022

SED: Báo cáo tài chính năm 2021

21/03/2022

SED: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SED của CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 09/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: 231 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5, Tp.HCM
          - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021; Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ;
+ Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2025;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông Công ty.

18/02/2022

SED: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/02/2022

SED: Ngày đăng ký cuối cùng tổ chức đại hội cổ đông năm 2022

17/02/2022

SED: Ngày ĐKCC tổ chức ĐHCĐ 2022