Tin tức & sự kiện

13/12/2022

SEP: Thông báo thay đổi người có liên quan của người nội bộ

13/10/2022

SEP: Thay đổi người có liên quan của người nội bộ

19/09/2022

SEP: CBTT về đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Tùng Hưng - Thành viên Ban kiểm soát

01/09/2022

SEP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2022

SEP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

08/07/2022

SEP: Công bố thông tin về hợp đồng kiểm toán 215/HĐKT-AAC

08/07/2022

SEP: CBTT về hợp đồng kiểm toán 215/HĐKT-AAC

23/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SEP của CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị - Địa chỉ: Số 01 Phan Bội Châu – Đông Hà – Quảng Trị vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 08/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

13/06/2022

SEP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/05/2022

SEP: Nghị quyết Hội đồng quản trị về vay vốn ngân hàng

06/05/2022

SEP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2022

SEP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/04/2022

SEP: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

SEP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

SEP: Báo cáo tài chính năm 2021

22/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SEP của CTCP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 22/04/2022, cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: cụ thể Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021. Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát;
          - Nội dung họp: + Các tờ trình: Lựa chọn đơn vị kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; tiền lương, thù lao, tiền thưởng người quản lý Công ty năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng; Sửa đổi điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh và một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền đại hội.

08/03/2022

SEP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/03/2022

SEP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/03/2022

SEP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/01/2022

SEP: Báo cáo quản trị công ty năm 2021