Tin tức & sự kiện

19/01/2023

SFC: Giải trình LNST quý 1 NĐTC 2022-2023 giảm so với cùng kỳ năm trước

13/01/2023

SFC: Nghị quyết HĐQT về việc nội dung các điều khoản ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2023

27/12/2022

SFC: Nghị quyết HĐQT về việc ký hợp đồng với CTCP Dầu nhờn S.T.S

16/12/2022

SFC: Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên HĐQT

16/12/2022

SFC: Nghị quyết, Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

16/12/2022

SFC: Điều lệ tổ chức và hoạt động

13/12/2022

SFC: Thông báo về việc sửa đổi nội dung trên danh sách ứng viên HĐQT

12/12/2022

SFC: Danh sách đề cử Thành viên HĐQT

12/12/2022

SFC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 cập nhật

09/12/2022

SFC: Báo cáo thường niên năm 2022

06/12/2022

SFC: CBTT liên quan đến ứng viên HĐQT

28/11/2022

SFC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 - 2022

24/11/2022

SFC: Thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021-2022

22/11/2022

SFC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế TNDN niên độ 2021-2022 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trước

22/11/2022

SFC: BCTC quý 4 năm 2022

14/11/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,600 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021-2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm tài chính 2021-2022 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn ( mã CK: SFC) như sau:

14/11/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021-2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm tài chính 2021-2022 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn ( mã CK: SFC) như sau:

21/10/2022

SFC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2021-2022 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm tài chính 2021-2022

20/10/2022

SFC: Giải trình lợi nhuận sau thuế quý 4 năm tài chính 2021-2022

20/10/2022

SFC: BCTC quý 4 năm 2022