Tin tức & sự kiện

03/08/2022

SFC: Bổ sung nội dung DSCĐNB và người có liên quan tr6en BC tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2022

03/08/2022

SFC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

12/05/2022

SFC: Giải trình lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm niên độ 2021-2022

23/03/2022

SFC: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh mức chiết khấu mua hàng

16/03/2022

SFC: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh mức chiết khấu mua hàng

16/03/2022

SFC: Nghị quyết HĐQT về việc chọn đơn vị kiểm toán

21/01/2022

SFC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

20/01/2022

SFC: Giải trình BCTC quý 1 năm tài chính 2021-2022

20/01/2022

SFC: BCTC quý 4 năm 2022

13/01/2022

SFC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua nội dung ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2022

10/01/2022

SFC: Nhắc nhở chậm công bố Báo cáo thường niên năm tài chính 2020-2021

31/12/2021

SFC: Báo cáo thường niên năm tài chính 2020-2021

31/12/2021

SFC: Quy chế hoạt động của HĐQT

25/12/2021

SFC: Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020-2021

04/12/2021

SFC: Thông báo thời gian, địa điểm và link tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

03/12/2021

SFC: Đơn xin tiếp tục nhiệm vụ Thành viên HĐQT

02/12/2021

SFC: BCTC năm 2021

19/11/2021

Trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (mã CK: SFC) như sau:

05/11/2021

SFC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

28/10/2021

SFC: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức