Tin tức & sự kiện

06/09/2022

SGH: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022

26/08/2022

SGH: Thay đổi nhân sự

24/08/2022

SGH: Giải trình báo cáo tài chính Quý 2 Năm 2022

24/08/2022

SGH: Ông Nguyễn Đường Giang được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2026

23/08/2022

SGH: Thay đổi nhân sự

19/08/2022

SGH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/08/2022

SGH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

08/08/2022

SGH: Giải trình chứng khoán bị cảnh báo do chậm họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

04/08/2022

SGH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/08/2022

SGH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/07/2022

Đưa cổ phiếu vào diện cảnh báo

22/07/2022

HNX đưa thêm 3 mã cổ phiếu vào diện cảnh báo

Ngày 22/07, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) quyết định đưa 3 cổ phiếu VGP, SDU và SGH vào diện cảnh báo.

22/07/2022

SGH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

22/07/2022

SGH: Thông báo đưa vào danh sách chứng khoán không được giao dịch ký quỹ

22/07/2022

SGH: Quyết định về việc đưa vào diện bị cảnh báo

18/07/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SGH của CTCP Khách sạn Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến vào ngày 16/08/2022, thời gian cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp và công bố trên website công ty.
          - Địa điểm tổ chức họp: Lầu 10, khách sạn Sài Gòn, 41-47 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.
          - Nội dung họp: + Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2021;
+ Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021 và kết quả kinh doanh năm 2021; kế hoạch kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về việc thẩm tra tình hình tài chính năm 2021 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA – Chi nhánh tại TP. HCM;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về việc từ nhiệm Thành viên ban kiểm soát;
+ Dự kiến mức chi thù lao HĐQT, BKS năm 2022;
+ Bầu cử Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022 – 2026;
+ Biểu quyết các tờ trình.
          - Nội dung họp: Thư mời và nội dung họp sẽ được gởi trực tiếp đến tất cả cổ đông và đăng trên website của công ty tại địa chỉ: www.saigonhotel.com.vn, mục “Nhà đầu tư” phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

01/07/2022

SGH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/06/2022

SGH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

SGH: Lập danh sách cổ đông tham dự DHDCD thường niên năm 2022

10/05/2022

SGH: Công văn giải trình báo cáo tài chính Quý 1/2022